Zasady i Warunki

Zastrzeżenie

Korzystanie z naszej strony internetowej zawsze wiąże się z pewnymi prawami i obowiązkami. Są one zdefiniowane w naszych Warunkach sprzedaży, w naszej Polityce prywatności, w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie oraz w niniejszym Zastrzeżeniu (łącznie „Warunki”).

Regulamin ma zastosowanie zarówno do nas, littlepioneer.pl, jak i do Ciebie, użytkownika. Korzystając z naszej strony internetowej, wyraźnie potwierdzasz i akceptujesz wyłączne stosowanie naszego Regulaminu i wyraźnie zrzekasz się prawa do powoływania się na własne warunki.

W niektórych wyjątkowych sytuacjach możemy odstąpić od niniejszych Warunków, ale tylko w zakresie, w jakim odstępstwa zostaną zaakceptowane przez każdą ze stron i wyraźnie określone na piśmie. Odstępstwa te jedynie zastępują lub uzupełniają klauzule, których dotyczą. Nie mają one wpływu na stosowanie pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

1. Kim jesteśmy

littlepioneer.pl (dalej: „Witryna internetowa”)

E-mail: [email protected]

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami. Obiecujemy, że wkrótce odpowiemy!

2. Nasza strona internetowa

2.1 Prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo i dostępność

Możesz być pewny; oferujemy przyjazną dla użytkownika Stronę Internetową, bezpieczną dla każdego użytkownika. Podejmujemy wszelkie uzasadnione i niezbędne środki, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo i dostępność naszej Strony internetowej. Nie możemy jednak dać całkowitej gwarancji w tej kwestii. Jesteśmy zobowiązani jedynie w zakresie środków.

Korzystanie z Witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego działania, przerw, usterek, szkodliwych elementów lub innych problemów na naszej stronie internetowej lub w jej obrębie, niezależnie od istnienia siły wyższej lub innych zdarzeń zewnętrznych.

Mamy prawo ograniczyć i/lub przerwać całkowicie lub częściowo dostęp do naszej Strony internetowej w dowolnym momencie i bez wcześniejszego ostrzeżenia. Podejmiemy takie środki tylko wtedy, gdy będzie to uzasadnione okolicznościami, przy czym nie jest to w żaden sposób warunek, który należy uwzględnić.

2.2 Treść naszej Strony internetowej

W dużej mierze decydujemy, jakie treści są dostępne w naszym Serwisie. Dokładamy wszelkich starań w tym zakresie i dokładamy wszelkich starań, aby informacje były wysokiej jakości. Dlatego podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby nasza Witryna była jak najbardziej kompletna, dokładna i aktualna, nawet jeśli informacje są dostarczane przez strony trzecie. Zawsze mamy prawo zmieniać, dodawać lub usuwać treści na naszej Stronie internetowej.

Pomimo dużej uwagi nie jesteśmy w stanie zagwarantować jakości informacji dostępnych w naszym Serwisie. Możliwe jest, że informacje nie są prawidłowe, niewystarczająco dokładne i/lub nieprzydatne. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody (bezpośrednie i pośrednie), jakie może ponieść użytkownik w wyniku informacji zawartych w naszym Serwisie.

Prosimy o jak najszybsze powiadomienie nas, jeśli zauważysz, że treści w naszej Witrynie naruszają obowiązujące przepisy i/lub prawa osób trzecich lub są po prostu niedopuszczalne. Podejmiemy wówczas wszelkie odpowiednie działania, które mogą obejmować częściowe lub całkowite usunięcie informacji.

Nasza Strona internetowa zawiera treści, które można pobrać. Rozumiesz i zgadzasz się, że każde pobieranie z naszej Witryny odbywa się na Twoje własne ryzyko i że szkody wynikające z utraty danych lub uszkodzenia systemu komputerowego stanowią Twoją całkowitą i wyłączną odpowiedzialność.

2.3 Czego oczekujemy od Ciebie jako Użytkownika

Użytkownik ponosi pewną odpowiedzialność za sposób, w jaki oferujemy naszą Stronę Internetową. Oznacza to, że należy powstrzymywać się od działań mających szkodliwy wpływ na prawidłowe działanie i bezpieczeństwo Serwisu lub na jego użytkowanie. Na przykład Witryny nie można wykorzystywać do obchodzenia naszego modelu biznesowego i/lub gromadzenia informacji od innych użytkowników.

Zabrania się zatem rozpowszechniania za pośrednictwem naszego Serwisu treści, które (mogą) szkodzić innym użytkownikom Serwisu. Możemy myśleć o rozprzestrzenianiu się złośliwego oprogramowania, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania, robaków, trojanów i botów anulowania. Celem jest także rozpowszechnianie za pośrednictwem Witryny niechcianych i/lub komercyjnych wiadomości, takich jak wiadomości-śmieci, spam i łańcuszki.

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań (sądowych i pozasądowych), które mogą zapewnić odpowiednie środki zaradcze zainteresowanym stronom. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w Serwisie, które powodują szkody w Serwisie i/lub innych użytkowników. W takim przypadku użytkownik ma obowiązek chronić HoneyroseUSA przed wszelkimi roszczeniami i chronić je przed wszelkimi roszczeniami.

3. Linki do innych stron internetowych

Nasza Strona internetowa może zawierać lub udostępniać hiperłącza lub wskazywać na inne strony internetowe i/lub portale komunikacji elektronicznej prowadzone przez osoby trzecie lub może udostępniać treści osób trzecich w naszej Witrynie poprzez kadrowanie lub inne metody. Takie odniesienie w naszej Witrynie nie oznacza, że ​​istnieje jakiekolwiek powiązanie między naszą Witryną a witrynami stron trzecich ani że (w sposób dorozumiany) zgadzamy się z treścią tych witryn.

Nie gwarantujemy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność, legalność, kompletność lub jakość treści zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą linki w naszej Witrynie lub innych portali komunikacji elektronicznej, nad którymi nie mamy faktycznej kontroli. Kliknięcie tych odnośników odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu szkody.

Te zewnętrzne strony internetowe nie oferują takich samych gwarancji jak my. Dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności tych innych stron internetowych.

4. Prawa własności intelektualnej

Kreatywność zasługuje na ochronę; podobnie jak nasza Strona internetowa i jej zawartość. Ochronę taką zapewniają prawa własności intelektualnej i przysługują wszystkim stronom tj. HoneyroseUSA oraz osobom trzecim. Treść oznacza bardzo szeroką kategorię zdjęć, wideo, audio, tekstu, pomysłów, notatek, rysunków, artykułów i tak dalej. Ta treść jest chroniona prawem autorskim, prawami do oprogramowania, prawami do baz danych, prawami do projektów i modeli oraz innymi obowiązującymi prawami (własnością intelektualną). Techniczny charakter naszej Strony internetowej jest chroniony prawem autorskim oraz prawami do oprogramowania i baz danych. Każda nazwa handlowa, której używamy w naszym Serwisie jest chroniona prawem dotyczącym znaków towarowych.

Każdy użytkownik otrzymuje ograniczone prawo dostępu, korzystania i wyświetlania naszej Strony internetowej i jej zawartości. Prawo to jest przyznawane w sposób niewyłączny i nieprzenoszalny i może być wykorzystywane wyłącznie w kontekście osobistym, niekomercyjnym. Prosimy naszych użytkowników, aby nie tworzyli ani nie wprowadzali zmian w prawach własności intelektualnej opisanych w tym artykule bez zgody właściciela. HoneyroseUSA przywiązuje dużą wagę do swoich praw własności intelektualnej i podjęła wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia ich ochrony. Podejmiemy działania prawne przeciwko wszelkim naruszeniom istniejących praw własności intelektualnej.

5. Przetwarzanie danych osobowych

Podane przez Ciebie dane osobowe są niezbędne do zapewnienia dobrej obsługi. Podanie błędnych lub fałszywych danych osobowych uznawane jest za naruszenie naszego Regulaminu. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności, z którą można się zapoznać za pośrednictwem naszego Serwisu.

6. Postanowienia ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub zaprzestania świadczenia naszej Strony internetowej i powiązanych usług w dowolnym momencie i w dowolnym zakresie. Możemy to zrobić bez zauważania użytkownika. Nie powoduje to żadnej formy rekompensaty.

Niniejsze Warunki podlegają wyłącznie prawu belgijskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim. Wszelkie spory powstałe w związku z usługami HoneyroseUSA podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla okręgu sądowego hrabstwa Los Angeles.

Jeżeli postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które pozostaną w mocy. Zastrzegamy sobie prawo do zaproponowania ważnej